OR / MROp de Meander maken we veel gebruik van de inzet van ouders. 
Dankzij deze hulp zijn veel activiteiten mogelijk. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle (groot)ouders de mogelijkheid zich in te schrijven voor verschillende activiteiten en hulp. Zo krijgt iedereen de kans om zich naar wens en mogelijkheid in te zetten. Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt er gewerkt met een nieuwe opzet voor de ouderraad. Deze (kleinere) groep ouders coördineert een aantal zaken binnen de school, zoals bijvoorbeeld de avondvierdaagse en de afsluiting van het schooljaar. 
 

 De MedezeggenschapsRaad (MR)
De MedezeggenschapsRaad (MR) van de Meander wordt gevormd door ouders en leerkrachten. De MR op onze school bestaat uit drie gekozen leden vanuit de ouders en drie leden vanuit het personeel. Eén van de leden heeft zitting in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van de stichting.

Namens de ouders:
- Gonnie Braakman (voorzitter)
- Anique Kamp (ouderlid)
- Petra Jansen (ouderlid)
Namens het personeel:
- Tine Bove (teamlid)
- Gerinda Voortman (teamlid)
- Jolanda Roddenhof (teamlid en secretaresse)
- Dineke Hek (directeur en adviserende rol)

GMR-lid:
-Bart Wolters (ouderlid)

Wat doet de MR
De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als het personeel. Haar taak is om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg op school te scheppen en te behouden. 
De Wet Medezeggenschap op Scholen en het basisreglement bepalen de werkzaamheden en rechten van de MR. Via onderstaande links kunt u hierover meer te weten komen.
Als het over het beleid m.b.t. onderwijskundige en personele zaken gaat, heeft de MR een belangrijke stem. In het geval van advies mag de MR alleen zijn mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. 
De MR heeft adviesrecht als het gaat om o.a. de schooltijden, het vakantierooster, beleid m.b.t. het onderhoud van de school en deelname aan een onderwijskundig project.
De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals o.a. het schoolplan, formatieplan, veranderingen van onderwijskundige doelstellingen van de school en wijzing van het schoolreglement. 

Visie van de MR
In constructief overleg de belangen van ouders, leerlingen, leerkrachten en directie zo goed mogelijk wegen om zodoende tot een voor allen aanvaardbaar beleid te komen.  Waardoor er een gunstig onderwijsklimaat en veilige leeromgeving voor alle partijen ontstaat. Om hiertoe te komen dient er in een open, gelijkwaardige en veilige sfeer te worden vergaderd. 
Tijdige communicatie met alle betrokken partijen, inclusief OR en GMR, een goede (inhoudelijke) voorbereiding en voldoende voorbereidingstijd zijn hiervoor noodzakelijk.

Hoe vaak komt de MR bij elkaar
De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. Bij elke vergadering is de directeur als adviserend lid aanwezig.
De notulen van de MR vergadering liggen ter inzage in de directiekamer.

Heeft u vragen, opmerkingen of onderwerpen die u graag binnen de MR zou willen (laten) bespreken, stuur dan een email naar de secretaresse van de MR j.roddenhof@meander-ikt.nl of spreek één van de MR-leden aan.

Klik hier voor het Activiteitenplan MR van De Meander voor schooljaar 2023-2024

Klik hier voor het medezeggenschapsstatuut.


 

Cookie instellingen