Privacy en leerlinggegevens

Persoonsgegevens zijn de persoonlijke gegevens van leerlingen die wij binnen onze organisatie nodig hebben om ons werk uit te voeren.
In het privacyreglement van het bestuur is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.

Binnen onze school gaan we uit van dataminimalisatie: wij maken alleen gebruik van gegevens die nodig zijn voor het optimaal laten ontwikkelen van onze leerlingen. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld observaties en beheersing van ontwikkeling.
Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens of resultaten van onderzoeken. Alle leerlinggegevens worden opgeslagen in ParnasSys. Deze digitale omgeving is beveiligd en toegang tot gegevens is beperkt tot medewerkers die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als hij of zij inlogt.

Elke externe partij waar wij mee samenwerken, heeft een verwerkersovereenkomst overlegd, waarin beschreven is hoe zij met eventuele privacygevoelige informatie omgaan.
Hierin is ook opgenomen hoe ze met beveiliging, back-up en opslag van de gegevens omgaan.
De leveranciers hebben hiervoor een convenant getekend, welke te vinden is op de website van het Privacy-convenant Onderwijs. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven.
Deze verwerkersovereenkomsten zijn opgeslagen in een digitaal verwerkersregister.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren).
Deze voorkeuren worden vastgelegd binnen ParnasSys.
Wanneer privacygevoelig beeldmateriaal voor speciale doeleinden wordt gebruikt, bijvoorbeeld een foto waarop gelaatskenmerken zichtbaar zijn om op de website te plaatsen, dan zal de school hiervoor schriftelijk expliciet toestemming vragen. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. Dit kunt u schriftelijk kenbaar maken aan de directeur van de school.

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school, het schoolterrein of buitenschoolse activiteiten. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Meer informatie en het volledige privacyreglement vindt u hier.

Als u vragen heeft over de uitvoering van de AVG-wet, kunt u deze altijd stellen aan de directeur.
Cookie instellingen